Ship Design Subarea - NAOE - Osaka University

Our Community

Updated on 8th Jan 2021
 • Dr. Naoya UMEDA - Professor

  EmailRead ProfileResearch Map
 • Dr. Atsuo MAKI - Associate Professor

  EmailRead ProfileResearch Map
 • Dr. Masahiro SAKAI - Assistant Professor

  EmailRead ProfileResearch Map
 • Yuko OKADA - Lab Secretary

  Email
 • Nanami MIYAUCHI - Lab Secretary

  Email
  • Sreenath Maniyappan - D3

  • Yuki Maruyama - D2

  • Yoshiki Miyauchi - D2

  • Suisei Wada - D2

  • Ryohei Sawada - D2

  • Dimas M Rachman - D2

  • Sreenath Subramaniam - D2

  • Yusuke Aoki

  • Nozomi Amano

  • Shinya Edo

  • Shinji Kusumi

  • Hiroaki Koike

  • Takayuki Segawa

  • Satoko Munakata

  • Akihiro Oka

  • Soichiro Okamoto

  • Hirokazu Okamoto

  • Yuta Fueki

  • Hirochika Fujita

  • Kouki Wakita

  • Mwange Agnes Ngina

  • Omar Nusrat

  • Yuta Uchida

  • Taiga Kono

  • Mizuho Kobayashi

  • Rin Suyama

  • Toya Seki

  • Reo Haga

  • Kotaro Matsubara

...
Online Lab Meeting - 2021
...
Online Lab Meeting - 2020
...
Group photo of laboratory - 2019
...
Lab Trip - 2019

...
Group photo of laboratory - 2018
...
Lab Trip - 2017

...
Group photo of laboratory - 2017
...
Group photo of laboratory - 2016

...
Lab Trip - 2016
...
Lab Trip - 2015

...
Lab Trip - 2014
...
Lab Trip - 2013

...
Lab Trip - 2012
...
Lab Trip - 2011

...
Lab Trip - 2010
...
Lab Trip - 2009

...
Lab Trip - 2008

Access
Contact

2-1 Yamada-oka, Suita-shi, Osaka-fu, Japan 565-0871

webmaster05@naoe.eng.osaka-u.ac.jp

06-6877-5111

06-6879-7594